PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Opravené památky>>Záchrana památek v kulturní krajině Ústeckého kraje

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Záchrana památek v kulturní krajině Ústeckého kraje

28. 10. 2020 Propamatky.info: Spolek pro obnovu kaple Botschen získal do svého majetku lesní kapli. Spolek pro obnovu kaple Botschen získal do svého majetku lesní kapli. | Foto: Archiv Krajského úřadu Ústeckého kraje | Licence: Všechna práva vyhrazena ÚSTECKÝ KRAJ | Ústecký kraj již několik let podporuje vlastníky drobných památek v rámci dotačního Programu na záchranu a obnovu drobných památek dotvářejících kulturní krajinu severních Čech. Co se za tu dobu povedlo?

Je toho celá řada. Podpoře se těší drobná sakrální architektura, kterou tvoří například křížky, boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení, křížové cesty, dále smírčí kříže, odpočivné kameny, samostatně stojící sochy a sousoší, zvoničky, milníky, mezníky, skalní reliéfy a kapličky, kamenné stély, mohyly, drobné zemědělské stavby (např. holubníky, sušárny, viniční domky apod.) s historickou podstatou, památky místního významu. Za kulturní krajinu v tomto Programu se považuje krajina vzniklá kombinací činností přírody a člověka, zejména zemědělská, lesohospodářská krajina a krajina vesnického typu. Roční objem vyplacených dotací činil půl milionu korun, v posledních dvou letech pak dokonce jeden milion.

Finanční prostředky z Programu jsou určeny na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Nejen obce, města, ale i drobná sdružení, spolky a další neziskové organizace se v Ústeckém kraji podílejí na záchraně a obnově památek. S nimi pak Ústecký kraj spolupracuje v rámci osvěty směrem k laické veřejnosti. Představme si proto ty, kteří se svou péčí starají o drobné památky v kulturní krajině severozápadních Čech.

Spolek pro obnovu památek Úštěcka se zasloužil o povědomí nejen o zničených kostelech v severních Čechách. Mimo jiné pomáhá zachránit i drobné sakrální památky na Litoměřicku. Příkladem mohou být drobné křížky v okolí Úštěka.

Za svou činnost a zejména za projekt Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech mu byla v roce 2019 udělena cena hejtmana Ústeckého kraje Opera Historica 2019.

Hlavní náplní Spolku pod Studencem je mapování, ochrana a obnova místního kulturního a přírodního bohatství, ochrana přírody a krajiny. Ve spolupráci s obcí Kunratice u České Kamenice a Ústeckým krajem došlo k rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1719, která je nejstarší dochovanou významnou drobnou památkou lidové zbožnosti v obci. Projekt se podařilo zdárně dokončit.

Omnium, z. s., se věnuje obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek, např. drobných staveb, křížů či křížových cest. Jeho činnost je zaměřena i na zdevastované památky, kde majetkové poměry předchozího majitele neumožňovaly jejich záchranu. Jednou z takových je i kaple ve Zlovědicích na Podbořansku, na kterou přispěl Ústecký kraj částkou 50 000 Kč.

Zcela mimořádnou akcí spolku je pak obnova hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě na Děčínsku, která je v jeho vlastnictví. V roce 1886 ji navrhl slavný berlínský architekt profesor Julius Carl Raschdorff, který také postavil hrobku německého císaře Fridricha III. v Postupimi. Stavba, která je dnes již kulturní památkou, měla tvořit věčný pomník výjimečnému muži, továrníku a filantropu, místnímu rodákovi Carlu Dittrichovi st.

Spolek pro obnovu kaple Botschen, vzniklý v roce 2017, získal do svého majetku lesní kapli. Ve spolupráci s Místní akční skupinou Labské skály a obcí Libouchec se spolek snaží kromě samotné záchrany objektu a obnovení přilehlého lesoparku také shromažďovat informace o historii kaple a samotné rodiny Botschen a tyto předkládat veřejnosti. Spolupracuje také s nadací The Friends of Czech Heritage, britskou charitativní organizací, která pomáhá zajišťovat prostředky na záchranu a obnovu památek v České republice a podporuje mezinárodní spolupráci, sdílení odborných znalostí a výměnu zkušeností.

Z historie připomeňme, že bratři Friedrich Wilhelm a Johann Botschen, původem z německého Porýní, se nejdříve usadili v nedalekých Petrovicích. Společně v roce 1853 založili přádelnu sametu a hedvábí. V roce 1862 přesídlil F. W. Botschen s manželkou a dětmi do Libouchce. F. W. Botschen byl bezesporu pozoruhodnou osobností a schopným podnikatelem. Dokázal vybudovat podnik, který zaměstnával na 300 zaměstnanců s velkou exportní kapacitou. Po roce 1899 se stal prvním obecním radním. Jako mecenáš přispěl na obnovu místního kostela. F. W. Botschen zemřel 19. prosince 1913 ve věku 84 let a pochován byl ve své hrobce. Do té byli ukládáni i další členové rodiny Botschen.

Na obnovu poškozené kaple přispěl v roce 2019 i Ústecký kraj v rámci Programu na záchranu a obnovu drobných památek utvářejících kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 částkou 200 000 Kč. Kaple tak mohla dostat novou střechu. Její záchrana však není u konce. Jelikož i dotační možnosti financování obnovy vyžadují spoluúčast žadatele, vyhlásil spolek veřejnou sbírku na obnovu kaple. https://www.kaplelibouchec.cz/kaplelibouchec/sbirka.

Okrašlovacímu spolku Stebno z Podbořanska se v roce 2019 podařilo zachránit na poslední chvíli sochu Ecce Homo z roku 1770. Jedná se o sochu, která byla v 50. letech 20. století sražena z podstavců a iniciativou místních obyvatel ukryta před další devastací ve stodole. Tam spočinula až do roku 2017, kdy začala obnova podstavců a postupně za přispění Ústeckého kraje i obnova samotné sochy. Dílo bylo rozlomeno na několik částí, některé partie chyběly a musely být doplněny, kompletní restaurátorský zásah si vyžádal téměř 100 000 Kč.

Jak je vidět, bez lidské činnosti by drobné památky již v mnohých případech zanikly. Jejich devastace však nemusí v konečném případě znamenat jejich zánik. Stačí se zajímat o historii svého regionu a přispět třeba i vlastní silou či drobnou pomocí. Podobné příběhy nám ukazují, jak vnímali krajinu a své blízké okolí naši předci, a tento doklad naší historie je třeba chránit.

Věřme, že i přes úskalí, která nám v současnosti způsobují opatření v souvislosti s nemocí COVID-19, které mají za důsledek snížení dotačních prostředků, či dokonce zrušení celých dotačních programů, dokážeme i těmto drobným památkám věnovat svou pozornost a péči.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v on-line verzi bulletinu MÁME VYBRÁNO. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadu  Ústeckého, Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Magistrátu hlavního města Prahy.

Čtěte také:

Oceněný klenot funkcionalismu na pražské Babě

Památky Středočeského kraje a jejich obnova pro společenské využití

Péče o kulturní dědictví v Plzeňském kraji

Autor: Jana Kuráňová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info