PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Jaroslavem Hedbávným o obnově věžového vodojemu v Třebíči

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

ROZHOVOR | S Jaroslavem Hedbávným o obnově věžového vodojemu v Třebíči

30. 10. 2015 Propamatky.info: O obnově věžového vodojemu v Třebíči jsme hovořili s Jaroslavem Hedbávným, ředitelem divize Třebíč Vodárenské akciové společnosti v Brně. O obnově věžového vodojemu v Třebíči jsme hovořili s Jaroslavem Hedbávným, ředitelem divize Třebíč Vodárenské akciové společnosti v Brně. | Foto: Vodárenská akciová společnost, a.s. | Licence: Všechna práva vyhrazena TŘEBÍČ | V září byl pro veřejnost zpřístupněn nově zrekonstruovaný věžový vodojem v Třebíči. Na návštěvníky čekají výstavy i vyhlídková plošina. O obnově vodojemu jsme hovořili s Jaroslavem Hedbávným, ředitelem třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti v Brně.

Můžete nastínit základní momenty z historie věžového vodojemu zvaného Kostelíček? Jak přišel ke svému názvu?
Vodojem Kostelíček byl vybudován jako součást takzvaného Vaňkova jubilejního vodovodu. Tento první moderní vodovod měl řešit kritický nedostatek pitné vody v Třebíči na počátku 20. století a byl realizován v letech 1936–1940. Přivedl kvalitní podzemní vodu z oblasti heraltických lesů do Třebíče a svému účelu slouží dodnes. Vodojem byl vybudován na historickém návrší Strážné hory v Třebíči (480 m n. m.) v blízkosti barokní kaple z poloviny 17. století. Právě blízkost kaple, lidově kostelíčku, dala název této lokalitě. Název se rychle vžil, místo samotné se postupně stalo cílem vycházek třebíčských občanů i místem konání pravidelných poutí. Otevření vodojemu je tedy určitým návratem ke kořenům, kdy lidé mohou navštívit místo, které je spojením historie, tradic i vodárenského vývoje.

Jak dlouho sloužil vodojem svému účelu a jaké zajímavosti na něm nalezneme?
Vodojem byl v provozu od roku 1938. Má dvě hlavní části – podzemní a věžovou. Podzemní část o obsahu 900 metrů krychlových slouží svému vodárenskému účelu dodnes a je využívána pro zásobování takzvaného druhého tlakového pásma města Třebíče. Ve věžové části vodojemu s akumulací 50 metrů krychlových byl ukončen provoz na konci 70. let minulého století, kdy výškově i kapacitně přestala postačovat. V té době bylo město postupně napojováno na moderní vodárenské soustavy z Mostiště a z Vranova. Myslím, že největší zajímavostí tohoto vodojemu je právě zpřístupnění akumulační komory ve výšce 20 metrů nad okolním terénem. V této komoře, která byla zachována v původní podobě včetně částí armatur, byla nově instalována projekční technika. Návštěvník si tak v místě, kde bývalo 50 metrů krychlových vody, může vybrat a zhlédnout krátký videopořad s vodárenskou tematikou.

Jak dlouho trvala obnova vodojemu, kdo se na ní podílel a z jakých prostředků byla hrazena?
Na tuto jednoduchou otázku bude odpověď poněkud složitější. Vlastní obnově vodojemu předcházela složitá jednání. Horní plošina vodojemu byla totiž postupně pronajímána pro instalaci antén a dalších technologických zařízení pro rádiové vysílání a přenos dat. To byl základní problém pro projektování úprav a zpřístupnění vodojemu a jeho vyhlídkové plošiny. Přenosové a vysílací technologie musely být nejprve přemístěny do nejvyššího patra vodojemu, kde nebudou překážet návštěvnickému provozu a současně jím nebudou ohrožovány. To se naštěstí díky pochopení všech zúčastněných podařilo. Abych tedy odpověděl na vaši otázku – příprava záměru, projednávání se všemi zúčastněnými subjekty a dosažení shody trvalo asi tři roky – v letech 2011–2014, vlastní stavba, rekonstrukce a vybavení objektu do současné podoby trvala přibližně rok – od předání staveniště v říjnu 2014 do září 2015, kdy byla stavba po kolaudaci otevřena veřejnosti. Celý proces, od úvodní myšlenky, záměru a studie do dnešní podoby, tedy trval téměř pět let. Celá investice byla realizována bez dotační podpory. Investorem hlavní částí rekonstrukce vodojemu byl vlastník objektu, kterým je svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč. Některé související opravy, například oplocení a zejména vnitřní expozici a videoprojekci s vodárenskou tematikou, hradila Vodárenská akciová společnost, divize Třebíč, jako provozovatel objektu. Celkové náklady činily přibližně 3,5 milionu korun.

Po rekonstrukci objektu se otevřela nejen vyhlídková plošina poskytující výhled na Třebíč a okolí, ale také expozice o vývoji třebíčského vodárenství. Co vše v této expozici návštěvníci uvidí?
Expozice uvnitř vodojemu je rozdělena do několika úrovní. Každá úroveň, řekněme jedna otočka točitého schodiště ve věži vodojemu, symbolizuje jednu vývojovou etapu třebíčského vodárenství. První z nich představuje středověké vodovody a první moderní vodovod z takzvaného vodovodního rybníka z roku 1888. Druhá úroveň představuje výše zmiňovaný Vaňkův heraltický vodovod z roku 1940. Další úroveň ukazuje moderní vodovody a úpravny vody z konce minulého století, které tvoří základ stávající vodárenské soustavy jihozápadní Moravy. Poslední čtvrtá úroveň ukazuje aktuální systém zásobování pitnou vodou v celém regionu a současně umožňuje návštěvníkům vstoupit do míst, kde bývala voda v původní akumulační komoře vodojemu a kde dnes mohou zhlédnout několik vodárenských videopořadů. Právě o toto místo je ze strany návštěvníků obrovský zájem. Proto bychom chtěli pro příští sezonu některé filmy doplnit nebo obměnit. Nad touto komorou s videoprojekcí se nachází venkovní vyhlídková plošina, která poskytuje unikátní pohled na město se všemi jeho památkami, včetně těch, které jsou zapsány na Seznamu UNESCO, i na široké okolí.

Jak je tato stavba zapojena do cestovního ruchu města. Kolik zájemců ji už navštívilo?
Je naším zájmem, aby zpřístupněný vodojem vstoupil do nejširšího povědomí občanů města i návštěvníků z celé České republiky. Přejeme si, aby byl nejen ukázkou vodárenské historie i tolik potřebné vodárenské osvěty, ale také přispěl k zatraktivnění našeho města. Jednáme s Klubem českých turistů o úpravě turistického značení, připravuje se pohlednice i turistické razítko. Vodojem tak bude začleněn do turistických cílů a současně i do evidence vodárenských věží a rozhleden. Letošní podzim jsme koncipovali jako zkušební provoz zpřístupněného vodojemu, který nám umožní doladit některé detaily a sdělí názory návštěvníků. Těch bylo za první měsíc přes tři tisíce, což byl zájem opravdu nečekaný. Po letošní zkušební sezoně bude provádění na vodojemu od jara roku 2016 zajišťovat městské kulturní středisko tak, aby mohl být vodojem zpřístupněn stejně jako ostatní památky města. Všem stávajícím návštěvníkům bychom chtěli poděkovat za návštěvu, velký zájem o tento objekt i za náměty do příští sezony. Všem budoucím návštěvníkům přejeme, ať se jim líbí nejen na vodojemu, ale i v celém našem městě.

ZEPTALI JSME SE

Na obnovený věžový vodojem jsme se zeptali také starosty Třebíče Pavla Janaty.

Jaký význam má obnovený vodojem pro město Třebíč v oblasti cestovního ruchu a jak hodnotíte spolupráci s třebíčskou divizí Vodárenské akciové společnosti v Brně, která obnovu financovala a začala ho také provozovat? 
Dochází tu ke spojení turistické atraktivity – součástí rekonstrukce je zpřístupnění vyhlídkové plošiny vodojemu, která skýtá nádherný pohled na celou Třebíč i širší okolí – s potřebnou vodárenskou osvětou. Expozice je zajímavá tím, že se nezabývá pouze historickým Vaňkovým vodojemem, ale ukazuje vývoj v tomto odvětví až do dneška. A z hlediska města jde nepochybně o další zvýšení přitažlivosti města jako turistického cíle. Když se spojí příjemné s užitečným, je to vždy radost. Vysoce oceňujeme nápad a iniciativu ředitele třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti v Brně Jaroslava Hedbávného. Jsme dohodnuti, že od jara převezme provozování vodojemu coby rozhledny naše příspěvková organizace Městské kulturní středisko Třebíč a začlení jej do svého systému nabídky třebíčských pamětihodností. Do budoucna nás čeká ještě vyřešit jeden aspekt a to je potřeba parkování návštěvníků v přijatelné vzdálenosti od vodojemu.

 

Autor: Jan Červinka, Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info