PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihočeský kraj>>Neziskový sektor>>Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

Propamatky.info: Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov Nadace Barokního divadla je jedinou grantující nadací v jižních Čechách. Její poslání je především v podpoře projektů souvisejících se záchranou, obnovou a revitalizací areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov, především zámeckého barokního divadla.

S vědomím historického významu zámku jako centra hospodářské a politické moci či centra kulturního a uměleckého zájmu, nadace používá historické paralely ke své činnosti. Nadačním posláním je proto i podpora rozvoje města Český Krumlov a jeho regionu, podpora demokratizačních procesů ve vytváření občanské společnosti v místě působení. Od roku 2000 vypisuje Nadace grantové projekty.

Oblasti podpory:
 • Rozvoj všech aktivit souvisejících se záchranou, obnovou, revitalizací a restaurováním kulturních památek a podporou památkových projektů.
 • Výzkumná a koncepční činnost související se systémem památkové péče a s památkovými rezervacemi na území České republiky.
 • Výměna informací a zkušeností v oblasti památkové péče a využití památek formou stáží, odborných konferencí a pracovních setkání.
 • Prezentace českých historických movitých i nemovitých památek na národní a mezinárodní úrovni.
 • Osvětové programy přispívající k rozvoji dárcovství, neziskového sektoru a veřejně prospěšných projektů.
 • Vzdělávací programy zejména pro děti a mládež, zaměřené převážně k pochopení významu památek a péče o ně.
 • Programy posilující vztah komunit ke kulturnímu dědictví s důrazem na účast občanů v projektu.
 • Popularizace (média, internet) a vydavatelská činnost ve prospěch kulturních památek a památkových rezervací.
 • Celková obnova fondu barokního divadla zámku v Českém Krumlově (fondem barokního divadla je míněna nemovitá a movitá podstata budovy barokního divadla a divadelního muzea) a její revitalizace.
 • Poznání fenoménu aristokratických slavností v 17. a 18. století.
 • Příprava a autentická produkce zejména barokních hudebních děl.
 • Badatelská a studijní činnost související s uvedenými oblastmi.
 
 

odeslat e-mailem vytisknout